SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zbog značajnog interesovanja medija za temu ispitivanja grita sa lokacija Bijela i Porto Montenegro i uloge Centra za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica (CETI) u tome, mišljenja smo da će se odgovori na većinu postavljenih pitanja pronaći u tekstu koji slijedi. Na pitanja koja nijesu u nadležnosti CETI kao što su npr. dozvole, povraćaj otpadnog grita i sl. ne možemo odgovoriti.

Angažman CETI na lokacijama Brodogradilište Bijela i Porto Montenegro u oblasti ispitivanja otpadnog grita

Sve aktivnosti CETI realizuje  isključivo na osnovu zahtjeva korisnika usluge. Korisnici usluga CETI su kako državni organi (ministarstva, inspekcija, agencija) tako i privreda. U širokom dijapazonu usluga, CETI realizuje i poslove uzorkovanja i analize otpada. Rezultati sprovedenih analiza su osnov za formiranje mišljenja o karakteru otpada. Sve ove aktivnosti CETI obavlja koristeći propisane standardne metode kao i više nego respektabilna znanja u utvrđivanju karaktera otpada.

Na osnovu zahtjeva od strane Agencije za zaštitu životne sredine te potpisanog ugovora ( ugovor sa CETI No. 00-20-2926 od 19.12.2014 I EPA No. I/1-D-2970/1 od 22.12.2014) CETI je realizovao u periodu decembar 2014.- februar 2015 godina,uzorkovanje,  analize i karakterizaciju otpadnog grita sa lokaliteta Brodogradilište Bijela. Uzorkovanje otpadnog grita je realizovano na tri lokaliteta u okviru Brodogradilišta  i rezultat je dat kako slijedi:

„Sadržaj TPH prelazi vrijednost od 0,1%, a sadržaj koncentracije benzo (a) pirena premašuje 0,01% koncentracije TPH za lokalitete 1 i 3. Otpad na lokacijama 1 i 3 ima „Opasna svojstva H7 kancerogen i H11 mutagen“. „Otpad na svim lokacijama (1,2,3) pokazuje opasna svojstva H 14 – ekotoksične supstance – supstance  i preparati koji predstavljaju ili mogu predstavljati neposredni ili odloženi rizik za jedan ili više segmenata životne sredine“.

Dakle, uzorkovani i analizirani otpadni grit na lokalitetu Brodogradilište Bijela je okarakterisan kao „opasan“.

U 2019. godini po zahtjevu kompanije Valgo, CETI je izvršio analize 45 uzoraka otpadnog grita. Sve navedene  uzorke grita je uzorkovala kompanija Valgo.  Zahtijevana je samo analiza biranih parametara (bez mišljenja o karakteru).

Davanje mišljenja o karakteru uzorka u skladu saPravilnikom o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG“, br. 59/13 i 86/16) i Pravilnikom o bližim karakteristkama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija („Sl. list CG“, br. 31/13) je zahtijevano od strane kompanije Valgo za jedan uzorak (br.pr 97/11 od 13.04.2019.). Prema informacijama dostavljenim putem e maila  od strane kompanije Valgo otpadni grit koji je donešen na  analizu i kome se određivao karakter porijeklom je iz Porto Montenegra.  Rezultati analize su pokazali da je dostavljeni uzorak otpadnog grita neopasan.

U 2020 godini od strane kompanije Valgo dostavljena su tri uzorka grita (uzorkovanje realizovano od strane kompanije Valgo) na analizu određeneih parametara i bez zahtjeva za mišljenjem o karakteru otpada.

Uzorkovanje, analizu i karakterizaciju grita sa lokaliteta Porto Montenegro CETI je realizovao u dva navrata. Najprije , 2009. godine kada su rezultati analize pokazali opasan karakter ovog otpada (1912m3– poluostrvo na lokalitetu Porto Montenegro). Potom, 2014. godine, otpadni grit iz bunkera (3500m3) i džambo vreća  (1700 m3). Rezultati analize su pokazali  da je otpad neopasan.

Validnost rezultata ispitivanja i interlaboratorijsko  poređenje rezultata

Za adekvatno određivanje karaktera otpada od izuzetnog značaja su:

  1. primijenjene metode uzorkovanja,
  2. metode analize kao i
  3. kriterijumi koji se koriste za određivanje karaktera otpada.

Ukoliko se ne primijene adekvatna pravila uzorkovanja odnosno ne uzorkuje reprezentativni uzorak (uzorak koji reprezentuje aktuelni sastav otpada) pravi se nepopravljiva greška.

Ukoliko se dodatno i metode analize razlikuju ne postoji mogućnost poređenja rezultata ispitivanja.

Na kraju, neusaglašeni kriterijumi za određivanje opasnosti otpada isključuju mogućnost poređenja mišljenja o karakteru otpada.

Određivanje karaktera otpada CETI realizuje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG“, br. 59/13 i 86/16) i Pravilnikom o bližim karakteristkama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija („Sl. list CG“, br. 31/13). Pored navedenih pravilnika koriste se EU i UK vodiči koji bliže opisuju način kategorizacije.

Naglašavamo, uzorkovanje i analize CETI obavlja po EU standardnim metodama koje su propisane Pravilnikom o metodama za ispitivanje opasnih svojstava otpada („Sl. list CG“, br. 37/18).

Pravila provjere  kompetentnosti Laboratorije za ispitivanje su vrlo jasna:

  1. PT ( profficiency testovi)
  2. Akreditacija  MEST ISO/IEC  17025

Imajući u vidu da CETI posjeduje neophodne dokaze o svojoj kompetentnosti kako od strane Akreditacionog Tijela Crne Gore tako i više nego zadovoljavajućim rezulatima sa Profficiency Testovima formiranih od strane EU provajdera, slobodni smo sve zainteresovane pozvati u CETI i staviti na uvid sve rezultate PTa sprovedenih iz ove ali i svih oblasti ispitivanja  CETI.

 Poređenje rezultata analize CETI i Naučnog centra za preventivnu toksikologiju , sigurnost hrane i hemikalija L.I Medved MZ Ukrajine bilo bi moguće samo ako se radi o uzorku koji ispunjava sva tri kriterijuma za validnost koja smo prethodno pojasnili.

Naglašavamo da nam nije poznato koje metode uzorkovanja je koristila kompanija Valgo kao i ovlašćeno lice u Ukrajini. Uvidom u Izvještaj o rezultatima analize Naučnog centra iz Ukrajine i dokumentaciju  koju nam je dostavila NVO MANS tokom svog istraživanja „slučaja“, jasno je da se radi o potpuno drugačijim metodama analize otpada od onih koje primjenjuje CETI. Dodatno, kriterijumi za određivanje karaktera otpada u Crnoj Gori (koje primjenjuje CETI)  i oni koje je koristio Naučni centar iz Ukrajine su različiti.

Nakon 25 godina od osnivanja i rada CETI tvrdimo da ne postoji ni jedan razlog za sumnju u rezultate naših ispitivanja. Laboratorija CETI je dokazala svoju kompetentnost i transparentnost (ispitivanja polutanata u  životnoj sredini , hrani (pesticidi,  lijekovi, mikotoksini ), trovanja kućnih ljubimaca…) što je sve uvijek bilo i biće dostupno javnosti.