Posjeta Agenciji za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Kosova

U periodu od 15 do 18 septembra 2014. godine, delegacija D.O.O. Centra za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica, boravila je u posjeti Agenciji za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Kosova. Pokrovitelj i organizator posjete je bio EXBS (Export Control and Related Border Security) Program Vlade SAD.

Cilj posjete je bio, prije svega, prenos iskustava Centra kolegama sa Kosova u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja. Osim zaposlenih u Agenciji, dvodnevnoj radionici prisustvovali su i predstavnici inspekcijskih organa, Instituta za medicinu rada, Sektora za zaštitu od zračenja. Teme koje su bile pokrivene predavanjima su bile:

  • Prikaz i opis karakteristika opreme i mogućnosti Laboratorije CETI.
  • Organizacija i realizacija Programa monitoringa radioaktivnosti u životnoj sredini.
  • Sistem upravljanja radioaktivnim otpadom u Crnoj Gori. 
  • Opis sistema kontrole nivoa radioaktivne kontaminacije roba i predmeta u uvozi i izvozu. 
  • Iskustva koja CETI posjeduje u oblasti dekontaminacije životne sredine sa naglaskom na iskustva u dekontaminaciji osiromešenog urana. 
  • Kontrola izloženosti lica koja rade u zoni jonizujućih zračenja u Crnoj Gori – lična dozimetrijska kontrola.
  • Kontrola kvaliteta u oblasti primjene izvora jonizujućih zračenja u medicini i ne-medicinskim aplikacijama. 

Naša iskustva su visoko ocijenjena i zajednički zaključak je bio da je posjeta bila izuzetno uspješna i da se obije strane nadaju da je ovo samo početak jedne uspješne i obostrano korisne saradnje. Nastavak saradnje sa institucijama Kosova je planiran za drugu polovinu oktobra, kada se očekuje uzvratna posjeta predstavnika Agencije za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Kosova.

Tokom posjete Prištini  održani su  sastanci sa direktorom Agencije za  zaštitu  životne sredine Kosovo,direktoricom Hidrometeorološkog zavoda i direktorom Agencije za veterinu i hranu. Konstatovano je da postoje velike mogućnosti  za saradnju, od zajedničkog učesća u regionalnim  projektima do  angažmana Centra za analize za koje institucije sa Kosova imaju potrebe a nemaju uslova( opremu , kadar, akreditaciju…) da sami rade.