Posts

Press konferencija povodom završetka Projekta “Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru”

Dana 26.10.2016. godine održana je završna press konferencija povodom uspješnog okončanja Projekta “Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru” koji je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine  Norveške. Vrijednost projekta je 2 600 000 NOK tj. 260 000 EUR.

Zaštita životne sredine, uključujući i morsku, ima danas poseban značaj i jedan je od glavnih problema globalnog karaktera. Ubrzani razvoj nautičkog i kruzer turizma u Crnoj  Gori, povećava i rizik od različitih  vrsta incidenata  na moru.

Crna Gora je uspostavila pravni i institucionalni okvir i Nacionalnim planom za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata definisala sistem reagovanja u slučaju izlivanja ulja te ulogu i odgovornost  nadležnih organa i institucija.

Cilj Projekta je bio da doprinese jačanju stručnih i tehničkih kapaciteta važnih činilaca u implementaciji Nacionalnog plana za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata. Na taj način smanjio se rizik od mogućeg širenja zagađenja uzrokovanog incidentom.

Nosilac Projekta je Centar za ekotoksikološka ispitivanja D.O.O. – CETI. CETI je sproveo sve nabavke, organizovao obuke ostalih institucija za uzorkovanje u saradnji sa partnerima na projektu, organozovao obuke u referentnom centru u EU i koordinisao sve planirane aktivnosti predviđene Projektom.

Partneri u Projektu su bili:

  • Uprava pomorske sigurnosti i Lučke kapetanije Bar i Kotor – Ministarstvo  saobraćaja i pomorstva;
  • Odjeljenje granične bezbijednosti pomorske policije – Uprava Policije – Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U realizaciji Projekta  bili su uključeni i Mornarica Vojske Crne Gore i Agencija za zaštitu životne sredine.

U okviru ovog projekta nabavljenja je oprema za laboratorijska ispitivanja frakcije nafte i ostalih hemijskih agenasa, standardni referentni materijal i hemikalije, oprema za uzorkovanje i analize na terenu kao i disperzanti  (tečne mješavine agensa koji djeluju na površini kod jednog ili više organskih rastvora i koji su posebno formulisani za podspješivanje prirodne disperzije ulja u vodenom stubu putem smanjivanja  međupovršinske napetosti između ulja i vode).

U cilju jačanja stručnih kapaciteta nadležnih institucija organizovana je radionica za učesnike projekta u referentnom centru u EU (Velika Britanija). Takođe CETI je realizovao trening/obuku u Lučkoj kapetaniji Kotor povodom prezentacije terenske opreme – opreme za uzorkovanje i mjerenje zagađenja i obuke za upravljanje istom.

Glavni rezultati projekta su bolja stručna i tehnička osposobljenost institucija u Crnoj Gori za intervencije u slučaju zagađena mora naftnim derivatima i što je posebno značajno osnažena međuinstitucionalna saradnja.

Izvršna direktorica Nada Medenica se zahvalila donatoru, Ministarstvu spoljnih poslova Kraljevine Norveške na razumijevanju  potreba Crne Gore i njenih  institucija u rješavanju  problema u oblasti životne sredine i po drugi put ukazanom povjerenju Centru za ekotoksikološka ispitivanja. Takođe je izrazila zahvalnost partnerima na kvalitetnoj saradnji i uspješno realizovanim aktivnostima projekta sa željom da projekat bude osnova za buduće projekte i dalju saradnju u oblasti zaštite mora od zagadjenja.

 

Radna posjeta predstavnika Ambasade Kraljevine Norveške

Delegacija Ambasade Kraljevine Norveške boravila je u radnoj posjeti Centru za ekotoksikološka ispitivanja sa ciljem upoznavanja sa implementacijom projekata koji su finansirani kroz bilateralnu saradnju Kraljevine Norveške i Crne Gore. Delegaciju je predvodila gospođa Mari Timenes Nordmo, sa kolegama Nelom Jović i Sondre Hansen Eriksen.

Predstavnici ambasade Kraljevine Norveške su upoznati sa aktivnostima i rezultatima projekta „Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru”, čija implementacija se uskoro završava.

Takođe sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomije, Ministarstva saobraćaja i pomorstva ( Direktorat za pomorski saobraćaj i Uprava pomorske sigurnosti) i Agencije za zaštitu životne sredine koji učestvuju u projektu.

IMG_20160830_174237

Radionica 5.-11. Septembar, Velika Britanija- Upoznavanje sa disperzantima, u okviru Projekta” Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru“ ( Projekat finansira Kraljevina Norveška – Ministarstvo inostranih poslova)

Kao  koordinator Projekta CETI je organizovao radionicu u saradnji sa Lamor korporacijom, u Velikoj  Britaniji, sa ciljem da se predstavnici regulatornih i implementacionih agencija u Crnoj  Gori, upoznaju sa upotrebom disperzanata i osposobe za upotrebu disperzanata kao jednog od odgovora na izlivananje nafte.

Učesnici Radionice bili su predstavnici CETI, Agencije za zaštitu životne sredine Uprave pomorske sigurnosti, Lučke kapetanije Kotor, Lučke kapetanije Bar, Mornarice Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova– Granična pomorska policija.

Vlada Velike Britanije je prepoznala, u slučaju većeg izlivanja nafte, kao primarnu strategiju  primenu disperzanata. Osnovna operema za odgovor na izlivanje nafte Globalne naftne industrije se nalazi u Sautemptonu, gdje se nalaze “stokovi” disperzanata  dok su  institucije  za regulaciju i  savjetovanje za  slučaj upotrebe disperzanata locirane u Londonu.

Radionica je organizovana od strane Lamor Korporacije, čiji predstavnici imaju iskustva u ovoj oblasti i koji su akreditovani od strane Instituta za nautiku, u ime Maritime and Coastguard Agency  UK za MCA, IMO i  DECC treninge u svim oblastima odgovora na izlivanje nafte i ulja. Program radionice sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela.

Smjernice za dobru praksu upotrebe disperzanata prezentirali su eksperti International Petroleum Industry Environmental and Conservation Asociation.

Praktična iskustva u upotrebi stvarnih incidenata prezentovali su eksperti iz International Tankers Owners Pollution Federation.

Praktična obuka, posjeta oblasti Sautemptona i prezenatcija eksperata Maritime and Coastguard Agency UK, bila je dobra prilika za crnogorski tim da vidi kako je uspostavljena i kako funkcioniše britanksa politika upotrebe disperzanata. Oraginizovana je i posjeta najvećoj industriji i  lageru disperzanata kao i proizvođaču disperzanata .

Učesnici radionice upoznati su sa tipovima disperzanata, izborom opreme kao i sa značajem i sadržajem  analize uticaja i benefita u slučaju  upotrebe disperzanata.

Radionica će doprinijeti jačanju profesionalnih i tehničkih kapaciteta crnogorskih institucija i jačanju  među institucionalne saradnje .

Foto galerija:

Posjeta predstavnika Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške u vezi projekata podržanih od strane Kraljevine Norveške koji su završeni ili su u toku implementacije

Predstavljeno su aktivnosti na Projektu „Jačanje kapaciteta za implementaciju monitoringa emisije polutanata iz stacionarnih izvora zagađenja”(vrijednost projekta 86 965€), koji je uspješno završen. Gđa. Jannica Bain i gđa. Camilla Rossaak upoznate su sa ciljevima, planiranim aktivnostima i očekivanim rezultatima Projekta „Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru”, čija je implementacija u toku.

U toku posjete gošće su na licu mjesta upoznate sa interlaboratorijskim mjerenjima u pogonu energana u AD „Plantaže”-Podgorica(CETI i Institut za bezbednost, kvalitet i zaštitu životne sredine i zdravlja 27. januar Niš).