Danube Hazard m3c

Borba sa zagađenjem sliva rijeke Dunav opasnim supstancama mjerenjem, upravljanjem zasnovanim na modeliranju i izgradnjom kapaciteta u okviru Dunavskog transnacionalnog programa


Prema Okvirnoj EU direktivi o vodama, zagađenje opasnim supstancama predstavlja glavni problem kvaliteta voda u slivu reke Dunav (DRB) koji treba riješiti. Ovo se odnosi i na države koje nisu članice EU, a koje su se obavezale da će slijediti slične ciljeve u okviru Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR). Uprkos značajnom riziku od nepostizanja pomenutih ciljeva, ova tema je u velikoj mjeri nedovoljno zastupljena u trenutnom Planu upravljanja slivom rijeke Dunav (DRBMP) i nacionalnim planovima, uglavnom zbog značajnih praznina u znanju i nedostatka razumijevanja sistema, kao i institucionalnih kapaciteta u vezi sa putevima emisije opasnih supstanci i efikasnim upravljanjem.

Cilj projekta je postići trajnu i efikasnu transnacionalnu kontrolu i smanjenje zagađenja voda opasnim supstancama. Projekat doprinosi cilju Dunavskog transnacionalnog programa u pogledu jačanja zajedničkih i integrisanih pristupa za očuvanje i upravljanje raznolikošću prirodnih dobara u Dunavskoj regiji i ciljevima Prioritetne oblasti 4 Strategije EU za Dunavsku regiju. Danube Hazard m3c se temelji na tri elementa upravljanja vodama (mjerenje, modelovanje i upravljanje), upotpunjeno jačanjem kapaciteta. Konkretno, projekat teži da poboljša znanje i razumijevanje postojećeg stanja („status quo“) zagađenja voda opasnim supstancama u slivu rijeke Dunav, integrisanjem i usklađivanjem postojećih podataka o nivoima koncentracije opasnih supstanci modelovanjem emisija na slivnom području u pilot regijama. Iako ciljana mjerenja nisu glavni fokus projekta, moraju se sprovesti kako bi se popunile kritične praznine neophodne za obezbjeđivanje čvrste osnove za modelovanje i upravljanje. Dodatni cilj je poboljšanje transnacionalnog upravljanja zagađenjem voda opasnim supstancama, kroz: i) koordinirano određivanje prioriteta transnacionalnih mjera uzimajući u obzir teritorijalne potrebe, sprovedeno kroz modelovanje emisija u slivu, procjenu scenarija upravljanja i razradu preporuka za DRBMP i ii) prilagođene aktivnosti obuke.

Trajanje projekta je 30 mjeseci (01.07.2020.-31.12.2022.).

Za više informacija posjetite link u nastavku http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-hazard-m3c .

Projekat je sufinansiran iz fondova Evropske Unije (ERDF, IPA, ENI).