Održan seminar o metodama uzorkovanja transformatorskih ulja

U sklopu projekta UNDP “Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB) u Crnoj Gori”, u kojem je CETI implementator i realizuje u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS), održana je dvodnevna obuka o metodama uzorkovanja transformatorskih ulja.

CEDIS je bio domaćin seminara, a pored pet predstavnika CETI učestvovali su i predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Ekološke inspekcije.

Cilj projekta je da se do kraja 2020. godine identifikuju oprema i otpad, kao i da se analogno tome izradi inventar, kako bi se pristupilo dekontaminaciji ili njegovom trajnom zbrinjavanju.

Budžet koji je opredijeljen za kompletan projekat iznosi 23 miliona dolara, od čega Globalni fond za životnu sredinu (GEF) finansira tri i po miliona, a ostatak Vlada i partneri na projektu, odnosno CEDIS, Kombinat aluminijuma Podgorica i ostali manji subjekti.

Realizacija ovoga projekta predstavlja dobru osnovu za planirani novi projekat, koji se odnosi na izradu studije o uticaju nejonizirajućih zračenja opreme i objekata.