Posjeta ekspertske misije IAEA

U periodu od 6 od 10 novembra održana je ekspertska misija predstavnika IAEA, a CETI je učestvovao u organizaciji misije u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma. U sklopu misije u posjeti su bila 3 eksperta:

  • Dennis Reisenweaver, Enercon Federal Services, Sjedinjene Američke Države
  • Shaun Guy (Michale Campbell), privatni konsultant ( Velika Britanija/Austrija)
  • Milutin Jevremović, Nuklearni objekti Srbije

Eksperte IAEA ugostili su predstavnici CETI, Nikola Svrkota- Šef Jedinice za dozimetrijska mjerenja i mjerenje buke i Tomislav Anđelić – Šef Jedinice za analizu radionuklida.

CETI je u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma bio domaćin misije čiji je cilj savjetovanje za dalje aktivnosti na lokaciji gdje se nalaze ostaci avionskih motora kao i izrada Plana dekomisije i/ili reviziju postojećeg plana dekomisije skladista radioaktivnog otpada; Veza- mjera 40 iz Akcionog plana Strategije.

 

Održan seminar o metodama uzorkovanja transformatorskih ulja

U sklopu projekta UNDP “Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB) u Crnoj Gori”, u kojem je CETI implementator i realizuje u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS), održana je dvodnevna obuka o metodama uzorkovanja transformatorskih ulja.

CEDIS je bio domaćin seminara, a pored pet predstavnika CETI učestvovali su i predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Ekološke inspekcije.

Cilj projekta je da se do kraja 2020. godine identifikuju oprema i otpad, kao i da se analogno tome izradi inventar, kako bi se pristupilo dekontaminaciji ili njegovom trajnom zbrinjavanju.

Budžet koji je opredijeljen za kompletan projekat iznosi 23 miliona dolara, od čega Globalni fond za životnu sredinu (GEF) finansira tri i po miliona, a ostatak Vlada i partneri na projektu, odnosno CEDIS, Kombinat aluminijuma Podgorica i ostali manji subjekti.

Realizacija ovoga projekta predstavlja dobru osnovu za planirani novi projekat, koji se odnosi na izradu studije o uticaju nejonizirajućih zračenja opreme i objekata.

CETI učesnik regionalne konferencije za Zaštitu i zdravlje na radu

Regionalna konferencija pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“, održana je od 26 – 28. oktobra 2017. godine u hotelu Mediteran u Bečićima.

CETI je na konferenciji predstavljala direktorica Sektora za zaštitu i zdravlje na radu Enida Mujević i Zdravko Đurđevac – Šef Jedinice za zaštitu na radu i održavanje. Oni su predstavili djelatnost  rada CETI, a posebno u dijelu zaštite i zdravlja na radu.

Na otvaranju konferencije govorili su: ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, zatim predsjednik Udruženja zaštite na radu Crne Gore, Zdenko Janković; predstavnik Evropske Agencije za zaštitu na radu, menadžer projekta za zapadni Balkan i Tursku, Tsvetomir Tsanev i predstavnik Udruženja zaštite na radu Makedonije, Milan Petkovski.

Konferencija je okupila brojne profesionalce iz oblasti zaštite i zdravlja na radu iz Makedonije, Srbije, Kosova, Bugarske, Albanije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, kao i predstavnike MOR-a (Medjunarodne organizacije rada) i IOSH-a (Institucije za zastitu i zdravlje na radu, iz Velike Britanije).