CETI izvršio mjerenje kvaliteta vazduha u Podgorici tokom decembra

O kvalitetu vazduha tokom mjeseca decembra 2018. godine, kao i uzrocima zagađenja i mjerama koje je neophodno sprovesti u cilju smanjenja zagađenja za “Vijesti” govorio je Radomir Žujović,  šef jedinice za mjerenje kvaliteta ambijentalnog vazduha i uslova radne sredine.

Kompletan članak možete pročitati na ovom linku.

 

Posjeta NVO Green Home i učenika srednjih škola

Učenici nekoliko srednjih škola predvođeni Dianom Čavor iz NVO Green home posjetili su Centar za ekotoksikološka ispitivanja. Posjeta je realizovana u okviru projekta “Čist vazduh, zdrava životna sredina” koji finansira Ministarstvo finansija Crne Gore, a koji ima za cilj da edukuje mlade o važnosti očuvanja životne sredine, a specifičan cilj je edukacija o uzrocima zagađenja vazduha,posljedicama lošeg kvaliteta vazduha i njegovom uticaju na ljude i životnu sredinu.

Učenicima je održana prezentacija o mjerenju kvaliteta vazduha, mjernim lokacijama, objavi podataka i slično. Takođe oni su imali priliku da posjete jednu mjernu stanicu i da se upoznaju sa načinom rada mjerne stanice.

Posjeta učenika srednje stručne škole “Spasoje Raspopović”

Učenici trećeg razreda srednje stručne škole “Spasoje Raspopović” iz Podgorice, iz programa Tehničar zaštite životne sredine posjetili su Centar za ekotoksikološka ispitivanja. Učenici su upoznati sa instrumentalnim metodama koje se koriste pri radu (optičkim metodama, metodama razdvajanja i elektroanalitičkim metodama), primjenom metoda i principom rada aparata.

CETI angažovan za mjerenje zagađenja vazduha u Glavnom gradu

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica će za potrebe Glavnog grada mjeriti zagađenja vazduha od saobraćaja u gradskom području i pratiti njegov kvalitet na jednoj lokaciji koja je izvan direktnog uticaja vozila, kako bi se sagledao uticaj korišćenja ogrijevnog drveta u domaćinstvima na životnu sredinu.

Detaljan članak možete pročitati na ovom linku.

Posjeta učenika Osnovne škole “Maksim Gorki”

Centar za ekotoksikološka ispitivanja bio je domaćin posjete učenika devetog razreda Osnovne škole “Maksim Gorki”, sekcije “Hemija i ja”. Učenici su imali prilike da se upoznaju sa djelatnostima CETI, kao i da obiđu Laboratoriju CETI i upoznaju sa analizama koje se obavljaju. Takođe učenicima je demonstrirano nekoliko zanimljivih hemijskih eksperimenata.

PUTNI NALOZI

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, broj 52/2014 od 24 decembra 2014.g.)

PUTNI NALOZI

Putni nalozi od 15.01. do 28.01.2018.

Putni nalozi od 29.01. do 04.02.2018

Putni nalozi od 05.02 do 11.02

Putni nalozi od 12.02. do 18.02.2018

Putni nalozi od 19.02 do 25.02.2018

Putni nalozi od 26.02 do 04.03.2018

Putni nalozi od 05.03 do 11.03.2018

Putni nalozi od 12.03. do 18.03.2018

Putni nalozi od 19.03. do 25.03.2018

Putni nalozi od 26.03 do 01.04.2018

Putni nalozi od 02.04.2018 do 08.04.2018

Putni nalozi od 10.04.2018 do 15.04.2018

Putni nalozi od 16.04.2018 do 22.04.2018

Putni nalozi od 23.04. do 29.04.2018

Putni nalozi od 30.04 do 06.05.2018

Putni nalozi od 07.05. do 13.05.2018

Putni nalozi od 14.05. do 20.05.2018

Putni nalozi od 23.05. do 27.05.2018

IAEA odobrila projekat koji je kandidovao CETI

Međunarodna agencija za atomsku energiju iz Beča, na zasijedanju Borda Guvernera održanog 23 i 24 novembra 2017. godine ozvaničila je Program tehničke saradnje za sve zemlje članice, za period 2018-2019 godine, uključujući i Nacionalni program za Crnu Goru.

S tim u vezi odobren je i projekat koji je kandidovao Centar za ekotoksikološka ispitivanja – “Strengthening Technical and Institutional Capacities of the National Reference Laboratory for Food and Feed Control (MNE5004)”.

Projekat se odnosi na jačanje kapaciteta CETI i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za realizaciju monitoringa/analiza bezbjednosti hrane i hrane za životinje.

Ukupna vrijednost projekta je 303 940 eura, a predviđena je nabavka vrijedne  opreme (novi LCMSMS uređaj) kao i edukacija kadrova i ekspertske misije.

Posjeta ekspertske misije IAEA

U periodu od 6 od 10 novembra održana je ekspertska misija predstavnika IAEA, a CETI je učestvovao u organizaciji misije u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma. U sklopu misije u posjeti su bila 3 eksperta:

  • Dennis Reisenweaver, Enercon Federal Services, Sjedinjene Američke Države
  • Shaun Guy (Michale Campbell), privatni konsultant ( Velika Britanija/Austrija)
  • Milutin Jevremović, Nuklearni objekti Srbije

Eksperte IAEA ugostili su predstavnici CETI, Nikola Svrkota- Šef Jedinice za dozimetrijska mjerenja i mjerenje buke i Tomislav Anđelić – Šef Jedinice za analizu radionuklida.

CETI je u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma bio domaćin misije čiji je cilj savjetovanje za dalje aktivnosti na lokaciji gdje se nalaze ostaci avionskih motora kao i izrada Plana dekomisije i/ili reviziju postojećeg plana dekomisije skladista radioaktivnog otpada; Veza- mjera 40 iz Akcionog plana Strategije.

 

Održan seminar o metodama uzorkovanja transformatorskih ulja

U sklopu projekta UNDP “Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB) u Crnoj Gori”, u kojem je CETI implementator i realizuje u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS), održana je dvodnevna obuka o metodama uzorkovanja transformatorskih ulja.

CEDIS je bio domaćin seminara, a pored pet predstavnika CETI učestvovali su i predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Ekološke inspekcije.

Cilj projekta je da se do kraja 2020. godine identifikuju oprema i otpad, kao i da se analogno tome izradi inventar, kako bi se pristupilo dekontaminaciji ili njegovom trajnom zbrinjavanju.

Budžet koji je opredijeljen za kompletan projekat iznosi 23 miliona dolara, od čega Globalni fond za životnu sredinu (GEF) finansira tri i po miliona, a ostatak Vlada i partneri na projektu, odnosno CEDIS, Kombinat aluminijuma Podgorica i ostali manji subjekti.

Realizacija ovoga projekta predstavlja dobru osnovu za planirani novi projekat, koji se odnosi na izradu studije o uticaju nejonizirajućih zračenja opreme i objekata.

CETI učesnik regionalne konferencije za Zaštitu i zdravlje na radu

Regionalna konferencija pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“, održana je od 26 – 28. oktobra 2017. godine u hotelu Mediteran u Bečićima.

CETI je na konferenciji predstavljala direktorica Sektora za zaštitu i zdravlje na radu Enida Mujević i Zdravko Đurđevac – Šef Jedinice za zaštitu na radu i održavanje. Oni su predstavili djelatnost  rada CETI, a posebno u dijelu zaštite i zdravlja na radu.

Na otvaranju konferencije govorili su: ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, zatim predsjednik Udruženja zaštite na radu Crne Gore, Zdenko Janković; predstavnik Evropske Agencije za zaštitu na radu, menadžer projekta za zapadni Balkan i Tursku, Tsvetomir Tsanev i predstavnik Udruženja zaštite na radu Makedonije, Milan Petkovski.

Konferencija je okupila brojne profesionalce iz oblasti zaštite i zdravlja na radu iz Makedonije, Srbije, Kosova, Bugarske, Albanije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, kao i predstavnike MOR-a (Medjunarodne organizacije rada) i IOSH-a (Institucije za zastitu i zdravlje na radu, iz Velike Britanije).